5s-title

การจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส+

การจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ๕ส+

         เพื่อให้บุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ ข้าราชการ และทุกคน มีความรู้ความเข้าใจและมีเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรม ๕ส+ ไปในทิศทางเดียวกัน จึงเห็นควรจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ๕ส+ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อทราบโดยจะดำเนินการจัด ๓ ครั้งต่อปี

ประมาณการค่าใช้จ่าย

  • ค่ากระดาษโปสเตอร์สี         (๕๐๐ บาท X ๓ ครั้ง/ปี)                    =    ๑,๕๐๐ บาท
  • ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งบอร์ด (๑,๒๐๐ บาท X ๓ ครั้ง/ปี)      =    ๓,๖๐๐ บาท
  • ค่า print สี                     (๕๐๐ บาท X ๓ ครั้ง/ปี)                   =    ๑,๕๐๐ บาท                 

          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๖,๖๐๐ บาท (หกพันหกร้อยบาทถ้วน)